Gizlilik Politikası

KALİTE POLİTİKASI

ENTEKNO A.Ş olarak sürdürülebilir bir gelecek için özel toz esaslı malzemelerin geliştirilmesi ve üretiminde dünyada öncü kuruluşlardan birisi olmak vizyonu ile faaliyetlerimizi aşağıda belirttiğimiz kapsamda gerçekleştireceğimizi yönetim olarak taahhüt ederiz.

• GMP (İyi Üretim Uygulamaları) gerekliliklerinin sürekli gelişmeye elverişli bir yapıda uygulanmasını sağlamak.

• Tüm süreçlerde, değerlerimizden taviz vermeden müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamak.

• Kalite yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirerek sürekli iyileştiren uygulamaları ile örnek firmalardan biri olmak.

• Ulusal, uluslararası standartlara uyarak ve bunları esas alarak müşteri memnuniyetini artırmak.

• Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken ortaya çıkacak riskleri değerlendirerek önleyici çalışmalar yapmak.

• Faaliyetlerimizi yerine getirirken ülkemizin nitelikli iş gücü için çalışanlarımıza mutlu, huzurlu, gelişme ve öğrenme odaklı bir ortam sunmak.

• Kalitemizden taviz vermeden maliyetlerimizi düşürmek, verimliliği ve karlılığı arttırmak, rekabet gücümüzü yükseltmek.

• Tedarikçilerimizle kazan-kazan ilşkisi içinde kalarak etkin iş birliği yapmakKURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

1. SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ

1.1. İnsan Hakları

İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

1.2. Çalışma Koşulları

1.2.1. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi

Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İşletmemiz ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır. Bu yaş sınırlaması zorunlu eğitim süresi sonunda çocuğun eriştiği yaşın altında olmamalı ve hiçbir durumda 15 yaşın altında olmamalıdır.

1.2.2. Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri

Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmiştir . Çalışma saatleri geçerli yasalara uygundur .Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılır ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınır. Çalışanlarımıza Doğum ve Evlenme durumlarında Yönetimin belirlemiş olduğu hediye(Altın, İkramiye ücreti) verilir. Ramazan ayında ayrıca çalışanımıza yardımlar yapılır.

1.2.3. Özgürce Çalışma Hakkı

Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

1.2.4. Toplanma ve Sendika Özgürlüğü

Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilir. Aralarında birleşerek bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

1.2.5. Sağlık ve Güvenlik

Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

1.3. İş Etiği

1.3.1. Yolsuzlukla Mücadele

Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

Hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermemelidir. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin verilmez.

1.3.2. Ayrımcılık Yasağı

Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.

1.4. Çevre

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm birimlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

2. SORUMLULUK VE UYGULAMA

Topluluğumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

Çalışanlar veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır.ÇEVRE POLİTİKASI

ENTEKNO A.Ş dünya kaynaklarının kısıtlı olduğunun farkındalığıyla sürdürülebilir bir gelecek için çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde olarak yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmayı kendisine hedef edinmiştir. Bu amaçla faaliyetlerimizi gerçekleştirirken aşağıda belirtilen değerleri esas alacağımızı taahhüt ederiz.

• Doğal kaynakların korunması için Yeşil Kimya prensipleri kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirerek kirliliği kaynağında önlemek, sınırlı hammadde ve enerji kaynaklarını etkin kullanmak, daha az yan ürün oluşmasını sağlamak.

• Teknolojik ve sektörel yenilikleri araştırarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına katkıda bulunmak.

• Atom ekonomisini uygulayarak operasyonlarımızda en yüksek verim elde etme yolu ile kayıpları ve atıkları azaltmak.

• Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkları yeniden değerlendirme yollarını araştırmak, başka endüstrilerde hammadde olarak kullanılmasını sağlamak, yasal yollarla bertaraf etmek.

• Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymak.

• Tüm faaliyetlerimizde çevresel performansın arttırılması amacı ile çevre yönetim sistemini gözden geçirerek sürekli iyileştirmek ve acil durumlara karşı hazır olmak.

• Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ENTEKNO A.Ş olarak çalışanlarına, topluma ve paydaşlarına karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olarak iş sağlığı ve güvenliği misyonumuzu aşağıdaki gibi belirledik.

“ Entekno için iş güvenliği her işten önce gelir. Her Entekno’lunun güvensiz olarak gördüğü bir işi yapmama özgürlüğü vardır. Entekno yönetimi iş güvenliği konusunda sözleri ve bundan da önemlisi doğrudan davranışlarıyla en iyi örneği gösterir. Entekno çalışanları iş güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenli davranış konusunda kendisine de önemli görevler düştüğünün bilincinde hareket eder. Entekno içerisindeki her bir birey iş güvenliğine yönelik gayretlerini günlük iş telaşının gerisine bırakmadan her zaman öncelikli ve önemli görerek hayata geçirir. Entekno olarak temel amacımız evrensel iş güvenliği kültürünü benimsemiş ve ülkemizde bu kültürü en iyi şekilde icra eden öncü kuruluşlardan birisi olmaktır. “

Misyonumuz kapsamında üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızla birlikte faaliyetlerimizi gerçekleştirirken aşağıdaki hususlara uymayı taahhüt ediyoruz.

• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için tüm risk ve fırsatları değerlendirerek gerekli önlemleri alarak sürekli iyileştirmek.

• Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak.

• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek.

• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için eğitimlerini sağlamak ve onları bilinçlendirmek.

• İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik ve sektörel yenilikleri takip ederek gelişim sağlamak ve tehlikeleri kaynağında yok etmek.

• Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak.